Досие №396 на процедура "„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ”"
Обява за окончателния състав на жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 14.06.2019 09:35

Обява за окончателния състав на жури

Обява за жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 30.05.2019 09:55

Обявяване на номинираните членове на жури, съгл. чл. 86, ал.1 от ППЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 506 от 13.05.2019 г.
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 16.05.2019 15:25

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 506 от 13.05.2019 г.

Разяснение по направено запитване от заинтересовано лице
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 13.05.2019 16:45

Отговор на постъпило запитване с изх. №Е-510 от 13.05.2019 г.

„„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ””
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 30.04.2019 15:32

Община Троян откри Конкурс за проект за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ””.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

Намерени са 5 записа