Досие №396 на процедура "„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ”"
Решение № 982 от 12.08.2019 г.
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 12.08.2019 13:47

Решение № 982 от 12.08.2019 г.

Доклад от работата на жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 12.08.2019 13:43

Доклад от работата на жури

Протоколи от работата на жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 12.08.2019 13:40
Протокол от работата на жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 22.07.2019 16:51

Протокол от работата на жури

Съобщение на основание чл.91, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 01.07.2019 14:48

Съобщение на основание чл.91, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Обява за окончателния състав на жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 14.06.2019 09:35

Обява за окончателния състав на жури

Обява за жури
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 30.05.2019 09:55

Обявяване на номинираните членове на жури, съгл. чл. 86, ал.1 от ППЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 506 от 13.05.2019 г.
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Поликсения Кинтова / 16.05.2019 15:25

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 506 от 13.05.2019 г.

Разяснение по направено запитване от заинтересовано лице
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 13.05.2019 16:45

Отговор на постъпило запитване с изх. №Е-510 от 13.05.2019 г.

„„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ””
Конкурс за проект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ” досие
Пламена Димитрова / 30.04.2019 15:32

Община Троян откри Конкурс за проект за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.505.135 – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАЗА ЗА ОТДИХ”, КВАРТАЛ 88, ТРОЯН – ИДЕЕН ПРОЕКТ””.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

Намерени са 10 записа