Досие №452 на процедура "Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“"
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 13.05.2021 г. за обособена позиция №1
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Поликсения Кинтова / 13.05.2021 13:11

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 13.05.2021 г. за обособена позиция №1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 13.05.2021 г. за обособена позиция №2
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Поликсения Кинтова / 13.05.2021 13:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 13.05.2021 г. за обособена позиция №2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 08.03.2021 г. за обособена позиция №3
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Поликсения Кинтова / 08.03.2021 11:38

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 08.03.2021 г. за обособена позиция №3

Обявление за възложена поръчка изх. №И-РД-1527 от 22.12.2020 г. за обособена позиция №2
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Ирина Князева / 29.12.2020 10:57

Обявление за възложена поръчка изх. №И-РД-1527 от 22.12.2020 г. за обособена позиция №2

Договор №BG16M1OP002-2.002-0005-D-3 от 21.12.2020 г. с "Екосол България" АД, ОП2
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Ирина Князева / 29.12.2020 10:57

Договор №BG16M1OP002-2.002-0005-D-3 от 21.12.2020 г. с "Екосол България" АД, ОП2

Съобщение до Консорциум "ЕСБ-ХИД“, гр. София на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Пламена Димитрова / 16.11.2020 10:45

На 10.11.2020 г. на участника Консорциум "ЕСБ-ХИД“, гр. София е изпратено на електронна поща Решение №1484 от 10.11.2020 г. за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2 в открита процедура с предмет "Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци". Участникът не е потвърдил в разумен срок получаването на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП следва да се публикува съобщението до него.

Решение №1484 от 10.11.2020 г. се смята за връчено на участника Консорциум "ЕСБ-ХИД“, гр. София от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Съобщение до "Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Пламена Димитрова / 16.11.2020 10:45

На 10.11.2020 г. на участника "Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна е изпратено на електронна поща Решение №1484 от 10.11.2020 г. за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2 в открита процедура с предмет "Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци". Участникът не е потвърдил в разумен срок получаването на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП следва да се публикува съобщението до него.

Решение №1484 от 10.11.2020 г. се смята за връчено на участника "Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Съобщение до "Екосол България“ АД, с. Лозен на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Пламена Димитрова / 16.11.2020 10:44

На 10.11.2020 г. на участника "Екосол България“ АД, с. Лозен е изпратено на електронна поща Решение №1484 от 10.11.2020 г. за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2 в открита процедура с предмет "Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци". Участникът не е потвърдил в разумен срок получаването на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП следва да се публикува съобщението до него.

Решение №1484 от 10.11.2020 г. се смята за връчено на участника "Екосол България“ АД, с. Лозен от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Решение №1484 от 10.11.2020 г. за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Ирина Князева / 10.11.2020 16:42

Решение №1484 от 10.11.2020 г. за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2

Протокол от 09.11.2020 г. и Доклад от 09.11.2020 г. на комисия - в частта по обособена позиция №2
Открита процедура: Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион – Троян, включващ общините Троян и Априлци“ досие
Ирина Князева / 10.11.2020 16:41
123Намерени са 22 записа