ОБЩИНА ТРОЯН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Дата на приключване
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
ОбС-371Предложение относно удобряване ПУП - м.'Иванска съка', с.Черни Осъм.05.11.2012 г.31.03.2014 г.
ОбС-745Относно надзор на законността, относно приетите наредби от общински съвет Троян09.08.2013 г.03.01.2014 г.
З-1На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №265/ 22.03.2013 год. на кмета на община Троян, и протокол от проведен на 08.04.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян03.09.2013 г.04.10.2013 г.Изтегли файла
З-2На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.31 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и заявление с вх.№З_03-87/ 28.03.2013 год. от 'Агротехника Троян 98' ООД, гр.Троян08.10.2013 г.11.10.2013 г.Изтегли файла
З-3На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №313/ 28.03.2013 год. на Общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-4На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.12, т.10 и чл.51, ал.1 от Закона за туризма, и Решение №356/ 25.04.2013 год. на Общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-5На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №286/ 27.02.2013 год. на Общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-6На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.5 и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.65 от Закона за собствеността, чл.41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Решение №300, т.II/ 27.02.2013 год. на общинския съвет - Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-7На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.29, ал.1, т.1 и чл.30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №324/ 28.03.2013 год. на Общинския съвет - Троян, и Решение №413/ 09.05.2013 год. на кмета на община Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-8На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №485/ 27.05.2013 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 28.05.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-9На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №409/ 08.05.2013 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 28.05.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-10На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №518/ 06.06.2013 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 21.06.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-11На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №518/ 06.06.2013 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 21.06.2013 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Троян08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
З-12На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.29, ал.1, т.4 и чл.49, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №336/ 25.04.2013 год. на Общинския съвет - Троян, Решение №647/ 17.07.2013 год. на кмета на община Троян, и заявление вх.№З-03-208/ 18.07.2013 год. от СД 'Илве - Миреви и С-ие'08.10.2013 г.09.10.2013 г.Изтегли файла
ОбС-390ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СРОК ДО 15.11.2014 КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ19.08.2014 г.31.10.2014 г.Изтегли файла
Към ОбС-47-[1]за становище относно връщане на депозит за участие в публичен търг за продажба на самостоятелен обект в сграда с ид.№ 73198.504.105.9.24 на Генади Бешков03.02.2015 г.03.02.2015 г.
З-1На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед №19/ 09.01.2014 год. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 24.01.2014 год. публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян27.03.2015 г.27.03.2015 г.Изтегли файла
З-2На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 22/ 11.01.2013 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 06.02.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян30.03.2015 г.30.03.2015 г.Изтегли файла
З-3На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 59/ 24.01.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 13.02.2014 год. публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Шипково30.03.2015 г.30.03.2015 г.Изтегли файла
З-4На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 86/ 05.02.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 21.02.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Дълбок дол31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-5На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.51 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-6На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.49 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-7На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.27 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-8На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.24 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-9На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.19 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-10На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за опродажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 03558.114.16 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Червянска лъка'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-11На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 05445.28.34 по кадастралната карта на с. Борима31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-12На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 180/ 06.03.2014 г. на изпълняващия длъжността кмета на община Троян и протокол от проведен на 26.03.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 05445.26.126 по кадастралната карта на с. Борима31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-13На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 531/ 23.01.2014 г. на Общински съвет - гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-14На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 200/ 14.03.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 11.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-15На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 280/ 04.04.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 17.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-16На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 283/ 04.04.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 17.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Чифлик31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-17На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 282/ 04.04.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 17.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-18На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 281/ 04.04.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 17.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Чифлик31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-19На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 314/ 10.04.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 25.04.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-20На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014 г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, с идентификатор 73198.243.2 по кадастралната карта на гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-21На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014 г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, с идентификатор 73198.70.48, по кадастралната карта на гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-22На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014 г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, с идентификатор 73198.13.3 по кадастралната карта на гр. Троян, местността 'Орешака'31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-23На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014 г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, с идентификатор 05445.26.61 по кадастралната карта на с. Борима31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-24На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 373/25.04.2014г. на изпълняващия длъжността кмет на община Троян и протокол от проведен на 21.05.2014 год. публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 05445.26.60 по кадастралната карта на с. Борима31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-25На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 431/09.05.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 23.05.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-26На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 429/09.05.2014 г. на кмета на община Троян и протокол от проведен на 23.05.2014 год. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Терзийско31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-27На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №694/ 31.07.2014 год. на Общинския съвет - Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-28На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1100/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-29На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1101/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-30На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1102/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-31На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1103/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-32На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1104/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян,31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-33На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1105/ 11.11.2014 год. на и.д.кмет на община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
З-34На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и протокол от проведен на 05.12.2014 год., публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ язовир 'Дъбравата', находящ се в с.Дебнево, община Троян31.03.2015 г.31.03.2015 г.Изтегли файла
     
Страница 1 от 5 (203 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
Следваща
[Условие]Създаване на филтър